FAKTUROWANIE specyficzne ZBYT ( 16 )
foto/f16.jpg

dla Zak?adu Narz?dziowego pod kštem produkcji!. uwzgl?dniajšce kody wydzia?ów, rodzaje sprzeda?y, ?rodek transportu, typ waluty, rodzaj NIP-u.... i inne specyfiki sprzeda?y z produkcji!