MAGAZYN LOGISTYCZNY SUROWCÓW, DETALI I WYROBÓW PRZ MAGLOG ( 45 )
foto/f45.jpg

MAGAZYN LOGISTYCZNY SUROWCÓW, DETALI I WYROBÓW PRZETWORZONYCH
Klasyczny wi?kszy magazyn zawiera ponumerowane:
REGA?Y
PÓ?KI REGA?U - numer do góry pi?tra
MIEJSCE NA PÓ?CE - numer w kierunku g??boko?? rega?u
Pochodzšce z zewnštrz lub po przetworzeniu z rodzimej produkcji produkty czy detale rozstawiane sš najcz??ciej wózkiem ig?owym.
Program kontroluje w pe?ni sytuacj? logistyczna towaru usprawniajšc znacznie obs?ug? i eliminujšc mo?liwo?ci pomy?ek...